Preview Mode Links will not work in preview mode

Våld i nära relationer


Nov 25, 2019

I detta avsnitt pratar vi om våldsutsatta barns strategier. Vilka strategier har barn som upplever våld i hemmet?
Hur agerar barn före, under och efter våldsepisoderna?
Hur upplever barn myndigheters bemötande av deras våldsutsatthet?
Med oss som gäst har vi Vendela som berättar om sin egen våldsutsatthet som barn och de strategier hon hade för att undvika våld och minimera effekterna av det.
Vi har också med oss Carolina Överlien som berättar om sin forskning och slutsatserna i boken, Våld i hemmet - barns strategier. Boken baserar sig på 25 intervjuer med barn och ungdomar vars mammor sökt skydd och hjälp på kvinnojour. Carolina Överlien är universitetslektor på Stockholms universitet, institutionen för socialt arbete och fil. dr och forskare på Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i Oslo, Norge. Carolina har forskat och arbetat med frågor som rör barn och våld i nära relationer i många år. 

linn@linnmhallen.se